Gaton. Grup de Construcció

Qui som

Fa 30 anys naixia Estructures de formigó GATON SL, que juntament amb Encofrados y Hormigones EBRO SL i GATON Promocions Immoviliàries i Habitatges SL s'han convertit en una marca sòlida dins el sector de la construcció, referent indiscutible de prestigi i qualitat.
Des d'un principi, no hem deixat ni un instant de tenir la qualitat, el servei i el "saber fer" com la màxima del nostre treball.

Quiénes somos

Hace 30 años nacía Estructures de formigó GATON SL, que junto a Encofrados y Hormigones EBRO SL y GATON Promocions Immobiliàries i Habitatges SL se han convertido en una marca sólida en el sector de la construcció, referente indiscutible de prestigio y calidad.

Desde un principio, no hemos dejado por un momento de tener la calidad, el servicio y el "saber hacer" como la máxima de nuestro trabajo.

Com treballem

GATON. Grup de construcció pot afirmar que treballem amb el millor i amb els millors. El nostre equip humà està plenament conscienciat en els nostres objectius i estàndars. Això ens permet aconseguir tres objectius fonamentals:

Severs controls de qualitat en cada fase de construcció

Selecció directa dels industrials més qualificats i de major garantía i confiança, capaços d'aconseguir amb el seu treball els nivells requerits

Cumpliment escrupulós dels terminis d'execució previstos

Cómo trabajamos

GATON. Grup de construcció puede afirmar que trabaja con lo mejor y con los mejores. Nuestro equipo humano está plenament concienciado con nuestros objetivos y entándares. Esto nos permite conseguir tres objetivos fundamentales:

Severos controles de calidad en cada fase de construcción

Selección directa de los industriales más cualificados y de mayor garantía y confianza, capaces de conseguir con su trabajo los niveles requeridos

Villa Alicia

El retrobament del Xalet Pallarès, o Villa Alícia.

Jordi March Barberà
Historiador de l’Art

Als primers anys del segle XX el desenvolupament econòmic de certs sectors socials, lligats al comerç o la indústria, juntament amb l’aparició de nous equipaments públics, facilità la renovació de la imatge de bona part de les ciutats del país, amb la construcció de nous edificis que marcaven un canvi respecte la tradició anterior. Tortosa no quedà al marge d’aquesta dinàmica tenint com a un dels màxims catalitzadors d’aquest canvi l’estada a la ciutat de Pau Monguió i Segura. Nascut a Tarragona el 1865 es titulà a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona el 1889, i fou arquitecte municipal de la seva ciutat natal, de Terol i de Tortosa. A la ciutat de l’Ebre construí alguns dels edificis destacats de la seva producció, com l’Escorxador Municipal o la Casa Grego, davant la porta de l’Olivera de la Catedral, entre d’altres. Però com ja hem dit, la renovació arquitectònica modernista no es pot entendre sense la presència d’un grup de clients convençuts de la nova arquitectura, molt sovint integrants dels cercles d’industrials i comerciants. En el cas de Tortosa, un col·lectiu amb pes específic era el dels productors i comercialitzadors d’oli d’oliva, com per exemple els Pallarès, els Bau o els Ballester. Fernando Pallarès Besora, nascut a Reus, fundà a Tortosa, al darrer quart del segle XIX, una casa dedicada al comerç de l’oli. Dos dels seus fills, Lluís i Josep Pallarès Delsors expandiren el negoci a terres andaluses obrint una nova planta molt important a Cabra, província de Córdoba; mentre que el germà gran, Fernando, es mantenia al capdavant de la casa de Tortosa, traslladant-se més tard a Barcelona per obrir-hi l’oficina central.


Fou justament aquest últim, qui encarregà a Pau Monguió la construcció d’un xalet a “l’hort situat a la partida de Sant Llàtzer, contigu pel nord amb terrenys de Cristóbal Nicolau, al Sud amb lligallo, a l’est amb la carretera Reial de València a Tarragona i a l’oest amb el camí dit del Mig”, com indica la sol·licitud de llicència d’obres, malauradament òrfena de plànols, presentada el 21 de maig de 1907 i conservada a l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre. Ja un mes abans, Pallarès havia sol·licitat a l’ajuntament la cessió d’una porció de terreny en desús situada entre el lligallo i la seva propietat, on s’acumulaven enderrocs, per tal d’unir-la a la seva finca i sanejar aquell sector. L’edifici, probablement encara en construcció, arribà a temps de ser testimoni de la riuada més important del segle XX, la de 1907, com ho indica la placa de bella tipografia que marca l’alçada a que arribà l’aigua de l’Ebre el dia 23 d’octubre.


Villa Alícia és un xalet aïllat amb soterrani, cobert amb una amplia volta rebaixada, planta baixa, pis i golfes. Al cos principal de l’edifici, de planta quadrangular, s’hi afegeix la caixa d’escala, de volum ben diferenciat i amb un tractament del mur que simula un aparell regular de pedra, que assolint major alçada que la resta, adopta la forma d’una torre amb mirador als quatre vents.
Les façanes, que s’alcen sobre un sòcol de paredat, són estucades fins al nivell superior del primer pis, deixant marcada amb una franja horitzontal de ceràmica i rajola de valència la divisió entre plantes. La part corresponent a l’espai de les golfes es decora amb franges verticals de ric cromatisme, sobre un fons de rajoles de valència i que, repetint un senzill motiu decoratiu, retrobem utilitzades en altres elements de la casa.


L’accés a l’habitatge es realitza mitjançant una escala amb barana de decoració vegetal de pedra artificial que dóna pas a un petit porxo que protegeix la porta de l’habitatge i que conserva l’arrimador estucat amb decoració floral esgrafiada. A la façana sud, protegida del vent de dalt però aprofitant la fresca marinada, s’obre una loggia decorada interiorment amb un arrimador ceràmic de línies plenament modernistes, i amb murs i sostre estucats i esgrafiats amb motius florals. Originàriament aquesta espai, que en el seu paviment conserva una mostra de mosaic hidràulic, tenia un accés directe des del jardí amb una escala semblant a la de l’entrada principal.


L’element més característic de l’edifici a banda de la verticalitat de la torre és el perfil de la coberta a doble vessant amb amplis voladissos recolzats sobre tornapuntes de fusta. Aquest efecte també es repetia a la torre, originalment coronada amb una audaç coberta piramidal amb voladissos que protegien la balconada correguda perimetral. Amb una reforma posterior aquesta coberta fou substituïda pel terrat amb barana de balustres actual.


Justament la solució donada a la part alta de la torre és un element característic que Pau Monguió utilitzà en altres obres, com per exemple l’Escorxador Municipal de Tortosa o l’antiga fàbrica de la Chartreuse de Tarragona; amb la successió de tres obertures a manera de finestra coronella sobre les que s’alçava la coberta abans descrita. Altres elements tenen paral·lelismes amb altres edificis, com per exemple l’ús d’arcs carpanells ceràmics a les portes i finestres, i el motlluratge dels brancals de les finestres, que retrobem a la casa que construí per a Pere Lafarga a l’avinguda Catalunya, 19-21 de Ferreries.


En el camp de les arts aplicades a l’arquitectura destaquen, a banda de l’ús de ceràmica de valència decorativa, els treballs de forja del ferro, especialment a la reixa de tancament a l’avinguda de la Generalitat, i a les dues reixetes de les espitlleres superiors de la porta de l’habitatge, sent uns dels pocs exemples conservats a Tortosa de la forma coup de fuet característica de l’Art Nouveau . Un treball de forja més senzill però també interessant són les gràcils baranes de les finestres amb forma de ventall.


Malgrat que Fernando Pallarès traslladà la seva residència a Barcelona, la família conservà la propietat de la casa fins uns anys després de l’acabament de la Guerra Civil. Fou el següent propietari qui en marcà l’inici del declivi definitiu, amb la desaparició i alteració d’alguns dels elements decoratius, la subdivisió dels espais interiors de l’habitatge i la successiva parcel·lació del terreny que, amb els anys i la construcció d’alts blocs de pisos, comportà l’ofegament físic de l’edifici. Com a nota anecdòtica cal recordar que durant aquella nova etapa s’establí a la part del darrera de l’edifici una pista de patinatge, episodi recollit a l’índex municipal de vials amb el topònim de “pista de patins”. Anys més tard, amb un nou canvi de propietat, la família Ena donà a la casa el nom amb que ara és coneguda popularment, Villa Alícia.

El reencuentro del Chalet Pallarés o Villa Alícia

Jordi March Barberà
Historiador de Arte

Durante los primeros años del siglo XX el desarrollo económico de ciertos sectores socials, junto al desarrollo del comercio o la industria, junto a la aparición de nuevos equipamientos públicos, facilitó la renovación de la imagen de buena parte de las ciudades del pais con la construcción de nuevos edificios que marcaban un cambio respecto a la tradición anterior. Tortosa no quedó al margen de esta dinámica, teniendo a uno de los máximos catalizadores de este cambio la estancia en la ciudad de Pau Monguió i Segura. Nacido en Tarragona en 1865, se tituló en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1889 y fué arquitecto municipal de su ciudad natal, de Teruel y de Tortosa.


En la ciudad del Ebro construyó algunos de los edificios destacados de su producción, como el Matadero Municipal o la Casa Grego, delante de la puerta de la Olivera de la Catedral, entre otras. Pero como ya hemos dicho, la renovación arquitectónica modernista no se puede entender sin la presencia de un grupo de clientes convencidos de la nueva arquitectura, a menudo integrantes de los círculos de industriales y comerciantes. En el caso de Tortosa, un colectivo con peso específico era el de los productores y comercializadores del aceite de oliva, como los Pallarès, los Bau o los Ballester. Fernando Pallares Besora, nacido en Reus, fundó en Tortosa, en el último cuarto del siglo XIX, una casa dedicada al comercio del aceite. Dos de sus hijos, Lluís y Josep Pallarés Delsors expandieron el negocio a tierras andaluzas, abriendo una nueva planta muy importente en Cabra, en la província de Córdoba, mientras que el hermano mayor, Fernando, se mantenia al frente de la casa de Tortosa, traslandándose más tarde a Barcelona para abrir allí la oficina central.
Fué precisamente este último quien encargó a Pau Monguió la construcción de un chalet en “el huerto situado en la parte de Sant Llàtzer, contiguo por el norte con unos terrenos de Cristóbal Nicolau, al sur con lligallo, al este con la carretera Real de Valencia a Tarragona y al oeste con el camino llamado del Medio”, como indica la solicitud de licencia de obras, desgraciadamente huérfana de planos, presentada el 21 de mayo de 1907 y conservada en el Archivo Histórico Comarcal de las Tierras del Ebro. Un mes antes, Pallarès habia solicitado al Ayuntamiento la cesión de una porción de terreno en desuso situada entre el lligallo y su propiedad, en el que se acumulaban escombros, con tal de unirla a su finca y sanear aquel sector. El edificio, probablemente todavia en construcción, llegó a tiempo de ser testigo de la riada más importante del siglo XX, la de 1907, como indica la placa de bella tipografía que marca la altura a la que llegó el agua del Ebro el dia 23 de octubre.

Villa Alícia es un chalet aislado con subterráneo, cubierto por una amplia bóveda rebajada, planta baja, piso y buhardilla. En la nave principal del edificio, de planta cuadrangular, se añade la caja de la escalera, de volumen claramente diferenciado, y con un tratamiento del muro que simula un aparato regular de piedra, que alzándose por encima del resto, adopta la forma de una torre con mirador a los cuatro vientos.


Las fachadas, que se alzan sobre un zócalo de paredado, son estucadas hasta el nivel superior del primer piso, dejando marcada con una franja horizontal de cerámica y azulejo de valencia la división entre plantas. La parte correspondiente al espacio de la buhardilla se decora con franjas verticales de rico cromatismo, sobre un fondo de azulejos de Valencia y que, repitiendo un sencillo motivo decorativo, hallamos también en otros elementos de la casa.


El acceso a la vivienda se realiza mediante una escalera con barandilla de decoración vegetal de piedra artificial que da paso a un pequeño porche que protege la puerte de la vivienda, y que conserva el arrimado estucado con decoración floral esgrafiada. En la fachada sur, protegida del viento de arriba, pero aprovechando el frescor de la marinada, se abre una loggia decorada interiormente con un arrimador de cerámica de líneas plenamente modernistas, y con muros y techos estucados y esgrafiados con motivos florales. En su origen, este espacio, que en su pavimento conserva una muestra de mosaico hidráulico, tenia un acceso directo desde el jardín con una escalera parecida a la de la entrada principal.


El elemento más característico del edificio, a parte de la verticalidad de la torre, el el perfil de la cubierta de doble vertiente com amplios voladizos que protegen el balcón corrido perimetral. Con una reforma posterior, esta cubierta fué sustituida por la terraza con barandilla de balaustres actual.


La solución aportada a la parte alta de la torre es un elemento característico que Pau Monguió utilizó en otras obras, como por ejemplo el Matadero Municipal de Tortosa o la antigua fábrica de la Chartreuse de Tarragona, con la sucesión de tres coberturas en forma de ventana ajimez sobre las que se levantava la cubierta anteriormente descrita. Otros elementos tienen paralelismos con otros edificios, como el uso de los arcos campanilla, cerámicas en las puertas y ventanas y la moldura del alféizar de las ventanas, que volvemos a encontrar en la casa que construiria para Pere Lafarga en la Avenida Catalunya, 19-21 de Ferreries.


En el terreno de las artes aplicadas a la arquitectura destacan, a parte del uso de cerámica de valencia decorativa, los trabajos de forjado del hierro, especialmente en la reja de cierre en la avenida de la Generalitat, y a las dos rejillas de las aspilleras superiores de la puerta de la vivienda, siendo uno de los pocos ejemplos conservados en Tortosa d ela forma coup de fuet característica del Art Nouveau. Un trabajo de forjado más sencillo, pero igualmente interesante hallamos en las barandillas de las ventanas con forma de abanico.
A pesar de que Fernando Pallarès trasladó su residencia a Barcelona, la família conservó la propiedad de la casa hasta pocos años después del fin de la Guerra civil. Fué su siguiente propietario el que marcó el inicio del declive definitivo con la desaparición y alteración de algunos de los elementos decorativos, la subdivisión de los espacios interiores de la vivienda y la sucesiva parcelación del terreno que, con los años y la construcción de altos bloques de pisos, implicó un deterioro físico del edificio. Como nota anecdótica, recordar que durante esa nueva etapa se estableció en la parte posterior del edificio una pista de patinaje, episodio éste que se recoge en el índice municipal de viales con el topónimo de “pista de patines”. Años más tarde, con un nuevo cambio de propiedad, la família Ena dió a la casa el nombre con el que se conoce popularmente al edifico: Villa Alícia.

Les imatges de una transformació

L’any 2004 la nostra empresa va assumir el compromís de rehabilitar Villa Alícia i convertir-la en el que en l’actualitat és: un edifici emblemàtic i de referència a Tortosa.
En les imatges es mostren diferents moments del procés de transformació al que es va sotmetre la que és avui la seu de la nostra empresa.

Las imágenes de una transformación

El año 2007 nuestra empresa asumió el compromiso de rehabilitar Villa Alicia y convertirla en lo que es en la actualidad: un edificio emblemático y de referencia en Tortosa.

L’any 2004 la nostra empresa va assumir el compromís de rehabilitar Villa Alícia i convertir-la en el que en l’actualitat és: un edifici emblemàtic i de referència a Tortosa.

Encofrados y Hormigones Ebro, S.L.

"30 anys d'experiència ens avalen"

Som especialistes en:

Forjats reticulars
Forjats unidireccionals nervi "in situ"
Lloses armades
Estructures de formigó

Encofrados y Hormigones Ebro, S.L.

"30 años de experiencia nos avalan"

Somos especialistas en:

Forjados reticulares
Forjados unidireccionales nervio "in situ"
Losas armadas
Estructuras de hormigón

Cumplimiento escrupuloso de los plazos de ejecución previstos